Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej

Kredyt obrotowy przeznaczony jest dla gospodarstw rolnych które spełniają łącznie następujące warunki:

  • posiada zdolność kredytową
  • posiada udokumentowane źródło dochodu

Wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej przedsiębiorstwa oraz jego potrzeb obrotowych.

Zabezpieczenie kredytu może stanowić:

  • hipoteka na nieruchomości
  • weksel własny in blanco
  • cesja wierzytelności przysługująca kredytobiorcy
  • poręczenie
  • przewłaszczenie
  • zastaw na majątku ruchomym