linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Gwarancja de minimis - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis dla kredytów obrotowych i inwestycyjnych

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).
Objęcie kredytu gwarancją de minimis jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w Banku Kredytującym procedurami. Jeżeli przedsiębiorca posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami i spełnione są warunki formalne do udzielenia gwarancji de minimis, Bank Kredytujący podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu zabezpieczając go gwarancją de minimis.

Przeznaczenie środków z kredytów objętych gwarancją de minimis
Środki z kredytu obrotowego mogą być wykorzystywane na bieżące finansowanie działalności gospodarczej tj.:
• zapłacenie faktur za zakupione towary i usługi,
• uregulowanie podatków, składek ZUS i innych zobowiązań, jakie powstały w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• finansowanie celów rozwojowych przedsiębiorstwa,
• spłatę kredytu/kredytów w Banku Kredytującym lub w innych bankach,
• kredyt obrotowy może być udzielony w różnych formach, np. jako kredyt w rachunku bieżącym, jako linia kredytowa na karcie, jako zwykły kredyt do pokrycia jednorazowych wydatków.
Środki z kredytu inwestycyjnego mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez Kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych np.:
• budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
• zakup samochodów, maszyn, urządzeń.

Zostały wydłużone “covidowe” preferencyjne warunki udzielania gwarancji do dnia 30 czerwca 2022 r.

Dla kredytów obrotowych gwarancja de minimis:
• jest udzielana maksymalnie na okres 75 miesięcy,
• może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
• zabezpiecza do 80 proc. kwoty kredytu,
• nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
• jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
• stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0 proc. kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.).

Dla kredytów inwestycyjnych gwarancja de minimis:
• jest udzielana maksymalnie na okres 120 miesięcy,
• może zabezpieczać kredyty udzielone w walucie obcej,
• zabezpiecza do 80 proc. kwoty kredytu,
• nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem,
• jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy,
• stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym (0 proc. kwoty gwarancji dla prowizji przypadających do zapłaty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.).