Rachunek rodzinny

Rachunek rodzinny może być prowadzony wyłącznie dla osób, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych.


Można posiadać tylko jeden rachunek rodzinny, jest on prowadzony wyłącznie jako rachunek indywidualny. Warunkiem uruchomienia rachunku rodzinnego będzie przedłożenie w banku zaświadczenia wystawionego przez jednostki wypłacające świadczenia i zawierającego numery rachunków bankowych, z których te świadczenia są wypłacane.


Otwarcie i prowadzenie rachunku rodzinnego oraz wypłaty z tego rachunku są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji. Do rachunku rodzinnego bank nie udostępnia usług bankowości elektronicznej.