Gwarancje BFG

W trosce o bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w polskich bankach utworzony został na mocy ustawy z dnia 14.12.1994 Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Depozyty lokowane w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach objęte są gwarancjami BFG.

Obowiązkowym systemem gwarantowania objęte są środki pieniężne deponentów, tj. środki pieniężne:

  1. osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną;
  2. zgromadzone na rachunkach: oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych dla szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-oszczędnościowych;
  3. zgromadzone na rachunkach: oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych należące do osób uprawnionych do zwrotu kosztów pogrzebu oraz otrzymania wypłaty z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

W przypadku rachunków wspólnych, deponentem jest każdy ze współposiadaczy konta osobno.

Obowiązkowym systemem gwarantowania objęte są środki pieniężne w walucie polskiej lub walutach obcych wg stanu na dzień zawieszenia działalności banku.

Maksymalna kwota środków pieniężnych, która może być zwrócona jednemu deponentowi w ramach gwarancji BFG, stanowi równowartość kwoty 100 tys. euro.

*W przypadku osób fizycznych limit może sięgnąć równowartości 200 tys. euro. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy środki znajdujące się na rachunku pochodzą ze sprzedaży domu lub mieszkania niezwiązanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, z nabycia spadku, wypłaty ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia z tytułu dożycia określonego wieku, wypłaty ubezpieczenia NNW, wypłaty odprawy pieniężnej, wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej lub wykonania podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Niezależnie od powyższych sytuacji limit powiększa się o przyznane zadośćuczynienie oraz niektóre odszkodowania – w całości. Podwyższony limit obowiązuje przez 3 miesiące od dnia wpływu środków z tytułów opisanych powyżej.

Więcej informacji na www.bfg.pl