linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyt Technologiczny - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Oferta Oferta dla firm Kredyt Technologiczny

Kredyt technologiczny

Najważniejsze informacje, związane z kredytem technologicznym oraz przyznaniem premii (Działanie 2.32 Kredyt Technologiczny):

 

 1. Kredyt przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które planują realizację innowacyjnej inwestycji (na terenie Polski).
 2. Inwestycja musi dotyczyć wdrożenia rozwiązania technologicznego, które nie występowało wcześniej w przedsiębiorstwie i prowadzi do wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów (UWAGA! Zakup nowej maszyny, która posiada zaimplementowane nowe rozwiązania technologiczne nie jest inwestycją innowacyjną).
 3. Ważne – wdrażana innowacyjność musi wykazywać pozytywny efekt środowiskowy.
 4. Przyznanie dotacji uzależnione jest od wyników oceny projektu w ramach konkursu każdy złożony wniosek rozpatrywany jest przez BGK oraz grono ekspertów, które weryfikuje, czy dany projekt spełnia wymagane kryteria:
  • 5 kryteriów formalnych → na etapie oceny przedsiębiorca ma możliwość uzupełnienia lub poprawienia wniosku o dofinansowanie w zakresie danego kryterium formalnego na wezwanie komisji,
  • 12 kryteriów merytorycznych oceny z czego część to kryteria obligatoryjne (brak spełnienia chociaż jednego kryterium powoduje odrzucenie wniosku) a część to kryteria rankingujące (każde z nich ma odpowiednią punktację, która ostatecznie decyduje o przyznaniu dotacji).
 5. W ramach niniejszego działania przewidziany został tylko 1 konkurs (1 nabór projektów) – pula środków przeznaczona na dotacje wynosi 578 mln złotych.
  • 09.03.2023r. – ogłoszenie konkursu (publikacja dokumentacji konkursowej i szczegółów instrumentu),
  • 23.03.2023r. – rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie,
  • 31.05.2023r. – zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie,
 6. Premia technologiczna wyliczana będzie w oparciu o koszty kwalifikowane projektu, do których zaliczyć można m.in. zakup lub wytworzenie środków trwałych (z kosztem transportu, montażu i uruchomienia), zakup nieruchomości, zakup materiałów budowlanych i pokrycie kosztów robót budowlanych.
 7. Rozpoczęcierealizacji inwestycji technologicznej może nastąpić dzień po dniu wpływu wniosku o przyznanie premii technologicznej do Banku Gospodarstwa Krajowego.
 8. Wysokość bezzwrotnej premii wynosi od 15%-70% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021-2027 -> https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski) i przeznaczona jest w całości na spłatę kapitału kredytu.
 9. Na zrealizowanie inwestycji przedsiębiorca musi uzyskać finansowanie z banku – kwota kredytu może wynosić nawet 100% kosztów kwalifikowanych netto projektu (należy mieć na uwadze ewentualny wymóg wniesienia wkładu własnego przez klienta).
 10. Warunki kredytu technologicznego ustalane są indywidualnie przez bank kredytujący.
SGB Baner