linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyty mieszkaniowe - Bank Spółdzielczy w Kobierzycach

Napisz do nas

Oferta Oferta dla Ciebie Kredyty mieszkaniowe

Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach

Własny kąt to marzenie wielu z nas. Jeżeli myślisz o własnym mieszkaniu, domu z ogródkiem,  kawalerce czy jakichkolwiek  innych czterech kątach, kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach jest dla Ciebie.

Kredyt mieszkaniowy dostaniesz nawet  jeśli masz niewysokie dochody – Twoja zdolność do spłaty może być oceniana łącznie z dochodami kilku kredytobiorców, na przykład Twoich rodziców.

Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach to:
• oprocentowanie zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 3M + marża banku
• maksymalna wysokość kredytu to aż 1 500 000 zł
• wkład własny od 10%
• krótki okres rozpatrywania wniosków – szybko otrzymasz decyzję kredytową
• masz nawet 30 lat na spłatę kredytu
• sam podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt – w ratach stałych lub malejących
• termin spłaty raty ustalasz indywidualnie – tak jak Tobie wygodniej.

 

Załącznik nr 2 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów

Załącznik nr 3 Wniosek o kredyt

Załącznik nr 4 Formularz danych klienta

Załącznik nr 12 Harmonogram i kosztorys prac budowlanych

Załącznik nr 26 Wniosek o zmianę warunków umowy

 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Rodzaje i kwota wsparcia udzielanego ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

 1. Wsparcie:
 1. Pożyczka na spłatę zadłużenia:

Jeżeli kredytobiorca sprzedał nieruchomość sfinansowaną kredytem mieszkaniowym, ale z uzyskanej kwoty nie spłacił tego kredytu w całości, może wnioskować o pożyczkę na jego spłatę. Kredytobiorca może złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 120 000,00 zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu.

Ważne: Kredytodawca ma obowiązek dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do banku, w którym ma kredyt, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

 1. Promesa:

Kredytobiorca może zgłosić się do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, czyli promesę. Musi jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

Kto może starać się o wsparcie, pożyczkę lub promesę?

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego;
 2. kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
 3. miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 1. jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika;
 2. jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 39 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 40 miesięcy);
 3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub kredyt mieszkaniowy został spłacony;
 4. za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
 5. kredytodawca powziął informację o upadłości konsumenckiej jednego z kredytobiorców;
 6. kredytodawca powziął informację o prowadzonej egzekucji z nieruchomości, będącej przedmiotem kredytu mieszkaniowego;
 7. w przypadku zbycia nieruchomości sfinansowanej kredytem mieszkaniowym.
 8. jeżeli w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:

 

Złożenie wniosku:

Wniosek można złożyć: drogą e-mail: wnioski@bankbs.pl lub osobiście w placówce Banku.

Wniosek o udzielenie wsparcia, promesy, pożyczki FWK